• Chủ đề 1: Ngoài kia có việc làm gì? (Buổi tiếng Việt vào ngày 12/09)
  • Cấu trúc kinh tế hiện tại, định hướng kinh tế, các dự án đang triển khai và các dự án tương lai
  • Mô hình doanh nghiệp đổi mới
 • Chủ đề 2: Những nguồn lực hiện tại sẵn có nào có thể hỗ trợ các hoạt động cụ thể? (Buổi tiếng Việt vào ngày 17/10)
  • Các cơ sở dịch vụ việc làm
  • Bộ phận hỗ trợ việc làm của chính phủ
  • Chương trình hỗ trợ tiểu doanh nghiệp của Tổ chức Doanh Nghiệp Tasmania (Business Tasmania)
  • Các nhà cố vấn doanh nghiệp
  • Các cơ sở đào tạo

Nhằm tuân thủ các hạn chế về COVID-19 cũng như để đáp ứng điều kiện tài trợ, các buổi diễn đàn sẽ được tổ chức ở ba địa điểm khác nhau. Xin vui lòng tham khảo lịch chương trình bên dưới để biết thêm thông tin.