همایش مشارکت اقتصادی چند فرهنگی

اطلاعاتی جامع و وسیع برای کارآفرینی و کار کردن ، با تمرکز ویژه بر تفسیر کردن فرهنگهای مختلف.

  ما جامعه محور هستیم.

 ما می خواهیم با جستجوی وظایف آینده ، فعالیتهای اقتصادی را به صورت فعالانه انجام دهیم.

 این مجمع از ذینفعان اصلی (به عنوان مثال ستیت گروث، شاروالی های محلی ، ریحینال دولپ منت استرالیا (،آر دی أی) تازمانیا، آستریلین گاورمنت ایمپلیمنت فسیلیتیته ، رهبران صنعتی ، ارائه دهندگان خدمات وظیفه ای ، ارائه دهندگان آموزش و غیره) دعوت می کند تا به عنوان سخنران باشند ، تا با دانش خود ذهن مردم را برانگیخته کنند ، به آنها الهام کنند تا بصیرت اقتصادی / دور نمایی از تاسمانیا را تجزیه و تحلیل کنند ، به نوآوری بپردازند و جایگاه خود را پیدا کنند.  در صورت لزوم ، همه جلسات با ترجمان از هر  کالچر حمایت می شوند.  ۹ زبان (از جمله انگلیسی) حمایت خواهند شد.

 این مجمع همچنین کامیونیتی ها را با خدمات حمایتی موجود متصل می کند و باعث می شود این منابع برای کامیونیتی چند فرهنگی بیشتر دیده شود.

 این پروژه قصد دارد بخشی از هدف بهبود اقتصادی بعد از کرونا باشد . بودجه آن توسط شهرهای هوبارت و شهر گلنورکی تامین می شود.