ما گروهی از طرفداران جامعه هستیم که از گروههای مختلف فرهنگی آمده ایم.  ما به رفاه جامعه خود اهمیت می دهیم.  ما می خواهیم به جامعه خود در ایجاد و یافتن وظیفه و کار معنی دار کمک کنیم ، به ویژه تحت تأثیر گرفتن از کرونا. 

 مدیر پروجکت جید لی هست، یک مدافع فعال از کامیونیتی چین و همچنین از  کامیونیتی چند فرهنگی است.  تیم کاری ما متشکل از داوطلبان گروه های فرهنگی است.