– موضوع ۱: چه چیزی در آنجا وجود دارد؟  وظایف در آینده چیست؟  (انگلیسی در ۵ سپتامبر)

  ساختار اقتصاد موجود ، چشم انداز اقتصادی ، پروژه های در حال انجام و در حال برنامه ریزی

  طرح خلاقانه بیزینس

 – موضوع 2: چه منابعی برای کمک به عملکردهای خاص در دسترس است؟

 (انگلیسی در ۱۰ اکتبر)

  ارائه دهندگان خدمات وظیفه ای

  کمکهای دولتی درباره وظیفه

 برنامه کمک به بیزینسهای خورد از طرف بیزینس تازمانیا

 مشاوران بیزینسی

  ارائه دهندگان آموزش

 – برای رعایت محدودیت های  کوید -۱۹ و همچنین قوانین مربوط به گرنت(کمک دولتی) ، برگزارکننده جلسه می باید جلسات را در سه مکان برگزار کند.  لطفا به جنتری زیر مراجعه کنید.